Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
10 % 3 % 19 days, 2 hrs, 14 mins 18 days, 13 hrs, 43 mins, 35 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
11%
19.79 GB 2.39 GB 23.44 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2021-09-21 16:58:092EØHFW
2021-09-21 16:58:09M7BUY
2021-09-21 16:58:09MØXAV
2021-09-21 16:58:09ZL2AUS
2021-09-21 16:58:09M3VDH
2021-09-21 16:58:09ZL2WL
2021-09-21 16:58:09FREESTAR
2021-09-21 16:58:09YCS53Ø-79
2021-09-21 16:58:09ZL1OZ
2021-09-21 16:58:09M6LTG
2021-09-21 16:58:09GB3CF
2021-09-21 16:58:09MMØRKN
2021-09-21 16:58:09MØRFU
2021-09-21 16:58:09M7TYK
2021-09-21 16:58:09GMØLVK
2021-09-21 16:58:09M7TEH
2021-09-21 16:58:09M7TXK
2021-09-21 16:58:09YCS235-8Ø
2021-09-21 16:58:09G7MBH
2021-09-21 16:58:09W4ILJ
2021-09-21 16:58:09MØWHU
2021-09-21 16:58:09MØHYE
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-09-21 16:57:08MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 16:32:24M3VDH DAVE*****EB8nU M3VDH 1
2021-09-21 16:29:25K2CVDALL K2CVD 2
2021-09-21 16:28:25MØVUBALL FREESTAR 56
2021-09-21 16:06:09GØFHMALL GB3GS 2
2021-09-21 15:27:52BH1DXGALL YCS235-8Ø 1
2021-09-21 15:08:14M7CAD-GLYNALL GB3CF 1
2021-09-21 15:07:18GWØKIGALL FREESTAR 3
2021-09-21 15:00:29M6LTGALL M6LTG 0
2021-09-21 14:53:34G1LBUALL FREESTAR 5
2021-09-21 13:45:28M3CPY-LEEALL GB3CF 0
2021-09-21 13:24:45MM7WABALL FREESTAR 4
2021-09-21 13:06:27M3HBIALL GB3CF 0
2021-09-21 11:44:192EØKBZALL FREESTAR 1
2021-09-21 11:39:41M7BUYALL M7BUY 1
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-09-21 16:57:08MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 16:56:36MØJKTALL FREESTAR 30
2021-09-21 16:56:10MØJKTALL FREESTAR 21
2021-09-21 16:56:00MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 16:55:44MØJKTALL FREESTAR 8
2021-09-21 16:55:34MØJKTALL FREESTAR 8
2021-09-21 16:54:48MØJKTALL FREESTAR 43
2021-09-21 16:54:27MØJKTALL FREESTAR 18
2021-09-21 16:54:01MØJKTALL FREESTAR 22
2021-09-21 16:53:53MØJKTALL FREESTAR 5
2021-09-21 16:53:41MØJKTALL FREESTAR 11
2021-09-21 16:53:10MØJKTALL FREESTAR 28
2021-09-21 16:52:43MØJKTALL FREESTAR 21
2021-09-21 16:52:25MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 16:52:19MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:52:16MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:51:49MØJKTALL FREESTAR 24
2021-09-21 16:51:13MØJKTALL FREESTAR 34
2021-09-21 16:50:54MØJKTALL FREESTAR 14
2021-09-21 16:50:28MØJKTALL FREESTAR 22
2021-09-21 16:45:53MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:44:53MØJKTALL FREESTAR 5
2021-09-21 16:44:47MØJKTALL FREESTAR 5
2021-09-21 16:44:37MØJKTALL FREESTAR 5
2021-09-21 16:43:26MØJKTALL FREESTAR 8
2021-09-21 16:43:04MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 16:38:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:38:41MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 16:38:33MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:38:25MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 16:38:22MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 16:37:49MØJKTALL FREESTAR 13
2021-09-21 16:37:27MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 16:37:12MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:35:27MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:32:24M3VDH DAVE*****EB8nU M3VDH 1
2021-09-21 16:29:28MØJKTALL FREESTAR 26
2021-09-21 16:29:25K2CVDALL K2CVD 2
2021-09-21 16:28:25MØVUBALL FREESTAR 56
2021-09-21 16:26:55MØJKTALL FREESTAR 15
2021-09-21 16:25:54MØJKTALL FREESTAR 57
2021-09-21 16:24:37MØVUBALL FREESTAR 11
2021-09-21 16:23:47MØVUBALL FREESTAR 50
2021-09-21 16:23:23MØVUBALL FREESTAR 1
2021-09-21 16:23:07MØJKTALL FREESTAR 11
2021-09-21 16:22:46MØVUBALL FREESTAR 0
2021-09-21 16:22:37MØJKTALL FREESTAR 4
2021-09-21 16:21:46MØJKTALL FREESTAR 47
2021-09-21 16:20:28MØVUBALL FREESTAR 12
2021-09-21 16:19:59MØJKTALL FREESTAR 24
2021-09-21 16:19:38MØVUBALL FREESTAR 15
2021-09-21 16:19:28MØVUBALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:19:24MØVUBALL FREESTAR 0
2021-09-21 16:18:55MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:16:27MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:15:08MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:06:09GØFHMALL GB3GS 2
2021-09-21 16:05:57GØFHMALL GB3GS 0
2021-09-21 16:05:36MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:04:55MØJKTALL FREESTAR 7
2021-09-21 16:04:14MØJKTALL FREESTAR 10
2021-09-21 16:03:55MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 16:02:56GØFHMALL GB3GS 2
2021-09-21 15:59:34GØFHMALL GB3GS 0
2021-09-21 15:50:43MØJKTALL FREESTAR 32
2021-09-21 15:45:57MØVUBALL FREESTAR 22
2021-09-21 15:45:35MØJKTALL FREESTAR 20
2021-09-21 15:43:43MØVUBALL FREESTAR 47
2021-09-21 15:42:28MØJKTALL FREESTAR 13
2021-09-21 15:40:01MØVUBALL FREESTAR 22
2021-09-21 15:38:20MØJKTALL FREESTAR 34
2021-09-21 15:37:17MØVUBALL FREESTAR 59
2021-09-21 15:36:58MØJKTALL FREESTAR 15
2021-09-21 15:36:37MØVUBALL FREESTAR 15
2021-09-21 15:36:33MØVUBALL FREESTAR 1
2021-09-21 15:27:52BH1DXGALL YCS235-8Ø 1
2021-09-21 15:25:30MØJKTALL FREESTAR 12
2021-09-21 15:08:14M7CAD-GLYNALL GB3CF 1
2021-09-21 15:07:18GWØKIGALL FREESTAR 3
2021-09-21 15:04:21MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 15:00:29M6LTGALL M6LTG 0
2021-09-21 15:00:29M6LTGALL M6LTG 0
2021-09-21 15:00:29M6LTGALL M6LTG 0
2021-09-21 14:59:39MØJKTALL FREESTAR 11
2021-09-21 14:58:53MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 14:53:34G1LBUALL FREESTAR 5
2021-09-21 14:51:48MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 14:45:07MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 14:41:18MØJKTALL FREESTAR 13
2021-09-21 14:10:29MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 14:05:32MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 13:59:00MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 13:57:23MØJKTALL FREESTAR 14
2021-09-21 13:54:58MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 13:54:34MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 13:54:18MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 13:54:10MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 13:50:03MØJKTALL FREESTAR 9
2021-09-21 13:49:50MØJKTALL FREESTAR 8
2021-09-21 13:49:17MØJKTALL FREESTAR 30
2021-09-21 13:47:54MØJKTALL FREESTAR 18
2021-09-21 13:47:16MØJKTALL FREESTAR 32
2021-09-21 13:46:40MØJKTALL FREESTAR 31
2021-09-21 13:46:39MØJKTALL FREESTAR 1
2021-09-21 13:46:14MØJKTALL FREESTAR 22
2021-09-21 13:45:48MØJKTALL FREESTAR 22
2021-09-21 13:45:38MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 13:45:28M3CPY-LEEALL GB3CF 0
2021-09-21 13:45:11MØJKTALL FREESTAR 10
2021-09-21 13:45:02M3CPY-LEEALL GB3CF 4
2021-09-21 13:44:48MØJKTALL FREESTAR 11
2021-09-21 13:43:50MØJKTALL FREESTAR 11
2021-09-21 13:33:33M7CAD-GLYNALL GB3CF 1
2021-09-21 13:30:27MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 13:24:45MM7WABALL FREESTAR 4
2021-09-21 13:24:40MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 13:12:46MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 13:11:49MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 13:11:17MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 13:11:12MØJKTALL FREESTAR 4
2021-09-21 13:09:28MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 13:09:23MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 13:06:27M3HBIALL GB3CF 0
2021-09-21 13:04:15G1LBUALL FREESTAR 7
2021-09-21 12:59:58G1LBUALL FREESTAR 4
2021-09-21 12:59:02MØJKTALL FREESTAR 39
2021-09-21 12:58:02MØJKTALL FREESTAR 7
2021-09-21 12:57:25MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 12:56:27MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 12:42:09MØJKTALL FREESTAR 5
2021-09-21 12:41:00MØJKTALL FREESTAR 5
2021-09-21 12:40:38MØJKTALL FREESTAR 19
2021-09-21 12:39:45MØJKTALL FREESTAR 49
2021-09-21 12:37:35MØJKTALL FREESTAR 7
2021-09-21 12:36:53MØJKTALL FREESTAR 35
2021-09-21 12:36:09MØJKTALL FREESTAR 42
2021-09-21 12:35:50MØJKTALL FREESTAR 16
2021-09-21 12:35:26MØJKTALL FREESTAR 21
2021-09-21 12:28:18MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 12:24:29MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 12:13:23MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 12:03:24MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 12:02:06MØJKTALL FREESTAR 10
2021-09-21 12:01:51MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 12:01:46MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 12:01:00MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 11:56:09MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 11:55:28MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 11:54:46MØJKTALL FREESTAR 5
2021-09-21 11:54:42MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:54:36MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:51:18MØJKTALL FREESTAR 9
2021-09-21 11:51:06MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:48:52MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 11:48:29MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 11:47:59MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 11:47:42MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 11:47:37MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:44:26MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:44:192EØKBZALL FREESTAR 1
2021-09-21 11:43:43MØJKTALL FREESTAR 2
2021-09-21 11:39:42MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:39:41M7BUYALL M7BUY 1
2021-09-21 11:31:16MØJKTALL FREESTAR 5
2021-09-21 11:28:58MØJKTALL FREESTAR 8
2021-09-21 11:26:54MØJKTALL FREESTAR 7
2021-09-21 11:21:26MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:21:12MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:21:02MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:20:58MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:11:10MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:10:17MØJKTALL FREESTAR 15
2021-09-21 11:10:00MØJKTALL FREESTAR 9
2021-09-21 11:09:49MØJKTALL FREESTAR 7
2021-09-21 11:09:39MØJKTALL FREESTAR 10
2021-09-21 11:09:31MØJKTALL FREESTAR 5
2021-09-21 11:09:24MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 11:09:19MØJKTALL FREESTAR 3
2021-09-21 11:09:14MØJKTALL FREESTAR 4
2021-09-21 11:08:55MØJKTALL FREESTAR 18
2021-09-21 11:08:21MØJKTALL FREESTAR 34
2021-09-21 11:07:58MØJKTALL FREESTAR 21
2021-09-21 11:07:03MØJKTALL FREESTAR 53
2021-09-21 11:05:56MØJKTALL FREESTAR 5
2021-09-21 11:04:29MØJKTALL FREESTAR 25
2021-09-21 11:03:45MØJKTALL FREESTAR 42
2021-09-21 11:02:51MØJKTALL FREESTAR 54
2021-09-21 11:02:21MØJKTALL FREESTAR 26
2021-09-21 11:01:52MØJKTALL FREESTAR 29
2021-09-21 11:01:45MØJKTALL FREESTAR 6
2021-09-21 11:01:33MØJKTALL FREESTAR 11
Alltime Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway
2021-09-21 16:57:08MØJKTALL FREESTAR
2021-09-21 16:32:24M3VDH DAVE*****EB8nU M3VDH
2021-09-21 16:29:25K2CVDALL K2CVD
2021-09-21 16:28:25MØVUBALL FREESTAR
2021-09-21 16:06:09GØFHMALL GB3GS
2021-09-21 15:27:52BH1DXGALL YCS235-8Ø
2021-09-21 15:08:14M7CAD-GLYNALL GB3CF
2021-09-21 15:07:18GWØKIGALL FREESTAR
2021-09-21 15:00:29M6LTGALL M6LTG
2021-09-21 14:53:34G1LBUALL FREESTAR
2021-09-21 13:45:28M3CPY-LEEALL GB3CF
2021-09-21 13:24:45MM7WABALL FREESTAR
2021-09-21 13:06:27M3HBIALL GB3CF
2021-09-21 11:44:192EØKBZALL FREESTAR
2021-09-21 11:39:41M7BUYALL M7BUY
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2021-09-21, 16:59:30 (UTC) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard