Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2021-06-16 16:57:19FREESTAR
2021-06-16 16:57:19MØHYE
2021-06-16 16:57:19G7MBH
2021-06-16 16:57:19M7TXK
2021-06-16 16:57:192MØJVR
2021-06-16 16:57:19MØRFU
2021-06-16 16:57:19GW8SZL
2021-06-16 16:57:19YCS31Ø-73
2021-06-16 16:57:19W3LUX
2021-06-16 16:57:192EØLXY
2021-06-16 16:57:19M1RKY
2021-06-16 16:57:192MØJVR
2021-06-16 16:57:19M3VND
2021-06-16 16:57:19M7TEH
2021-06-16 16:57:192EØKBZ
2021-06-16 16:57:192EØSOU
2021-06-16 16:57:19YCS235-8Ø
2021-06-16 16:57:19YCS53Ø-79
2021-06-16 16:57:19M3VDH
2021-06-16 16:57:19G5REV
2021-06-16 16:57:19GØRDH
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-06-16 16:57:35FREESTALL YCS235-8Ø transmitting
2021-06-16 16:56:36G5REVALL G5REV 49
2021-06-16 16:52:16MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 16:27:36M7OLAALL FREESTAR 1
2021-06-16 16:24:12N2RYALL FREESTAR 1
2021-06-16 16:21:24G7RUPALL FREESTAR 18
2021-06-16 16:18:072EØHGAALL FREESTAR 0
2021-06-16 16:15:332MØJVRALL 2MØJVR 1
2021-06-16 16:11:10MØSCSALL FREESTAR 1
2021-06-16 16:01:27MØVUBALL FREESTAR 0
2021-06-16 15:57:26KI5PPRALL FREESTAR 1
2021-06-16 15:34:34M6FWVALL GB3HB 2
2021-06-16 14:55:07M3HPZALL M3HPZ 10
2021-06-16 14:54:062EØHEVALL FREESTAR 29
2021-06-16 14:47:02KC5RJLALL KC5RJL 1
2021-06-16 14:17:532EØDCEALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:05:33GMØRML-ARTALL GB7MM 1
2021-06-16 13:45:11KB9BUGALL KB9BUG 4
2021-06-16 13:42:36M7PBNALL FREESTAR 0
2021-06-16 11:53:03GIØPNPALL FREESTAR 1
2021-06-16 10:58:24KI5OWAALL FREESTAR 8
2021-06-16 09:40:34GMØROU ALL GMØROU 3
2021-06-16 09:39:50KC8FCQALL FREESTAR 1
2021-06-16 09:27:28KD4HCUALL FREESTAR 4
2021-06-16 09:25:21MØISSALL FREESTAR 0
2021-06-16 09:13:26G8MXEALL FREESTAR 10
2021-06-16 09:07:14ON8NTALL FREESTAR 2
2021-06-16 08:38:28JA1VJBALL FREESTAR 7
2021-06-16 08:16:44W5GPALL FREESTAR 1
2021-06-16 07:06:43M6JLMALL FREESTAR 3
2021-06-16 06:31:31VE3SIZALL FREESTAR 10
2021-06-16 03:59:02VR2ZPT/PALL VR2ZPT 1
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-06-16 16:57:35FREESTALL YCS235-8Ø transmitting
2021-06-16 16:56:36G5REVALL G5REV 49
2021-06-16 16:54:48FREESTALL YCS235-8Ø 43
2021-06-16 16:54:03G5REVALL G5REV 36
2021-06-16 16:54:01G5REVALL G5REV 0
2021-06-16 16:53:40FREESTALL YCS235-8Ø 20
2021-06-16 16:53:22G5REVALL G5REV 6
2021-06-16 16:52:47FREESTALL YCS235-8Ø 35
2021-06-16 16:52:16MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 16:50:29FREESTALL YCS235-8Ø 42
2021-06-16 16:49:20MØJKTALL FREESTAR 1
2021-06-16 16:48:01FREESTALL YCS235-8Ø 16
2021-06-16 16:47:25MØJKTALL FREESTAR 27
2021-06-16 16:46:18FREESTALL YCS235-8Ø 3
2021-06-16 16:45:38MØJKTALL FREESTAR 31
2021-06-16 16:45:04FREESTALL YCS235-8Ø 31
2021-06-16 16:44:37MØJKTALL FREESTAR 19
2021-06-16 16:43:50FREESTALL YCS235-8Ø 44
2021-06-16 16:43:29MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 16:43:09FREESTALL YCS235-8Ø 16
2021-06-16 16:42:51MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 16:42:49G5REVALL G5REV 0
2021-06-16 16:42:30FREESTALL YCS235-8Ø 9
2021-06-16 16:42:22MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 16:42:10MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 16:41:20FREESTALL YCS235-8Ø 46
2021-06-16 16:40:50FREESTALL YCS235-8Ø 23
2021-06-16 16:39:38FREESTALL YCS235-8Ø 10
2021-06-16 16:38:25FREESTALL YCS235-8Ø 8
2021-06-16 16:36:36FREESTALL YCS235-8Ø 48
2021-06-16 16:36:17FREESTALL YCS235-8Ø 18
2021-06-16 16:36:08FREESTALL YCS235-8Ø 5
2021-06-16 16:35:40FREESTALL YCS235-8Ø 24
2021-06-16 16:34:50FREESTALL YCS235-8Ø 42
2021-06-16 16:33:44FREESTALL YCS235-8Ø 4
2021-06-16 16:31:37FREESTALL YCS235-8Ø 2
2021-06-16 16:31:20FREESTALL YCS235-8Ø 15
2021-06-16 16:30:09FREESTALL YCS235-8Ø 9
2021-06-16 16:28:51FREESTALL YCS235-8Ø 13
2021-06-16 16:28:07FREESTALL YCS235-8Ø 37
2021-06-16 16:27:58FREESTALL YCS235-8Ø 5
2021-06-16 16:27:40FREESTALL YCS235-8Ø 16
2021-06-16 16:27:36M7OLAALL FREESTAR 1
2021-06-16 16:27:23MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 16:27:08FREESTALL YCS235-8Ø 13
2021-06-16 16:26:59MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 16:26:55MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 16:26:44MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 16:26:33MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 16:26:19MØJKTALL FREESTAR 14
2021-06-16 16:26:05MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 16:25:29MØJKTALL FREESTAR 31
2021-06-16 16:25:08MØJKTALL FREESTAR 19
2021-06-16 16:24:42FREESTALL YCS235-8Ø 17
2021-06-16 16:24:12N2RYALL FREESTAR 1
2021-06-16 16:21:43MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 16:21:24G7RUPALL FREESTAR 18
2021-06-16 16:21:06MØJKTALL FREESTAR 13
2021-06-16 16:21:00MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 16:19:56G7RUPALL FREESTAR 4
2021-06-16 16:19:32MØJKTALL FREESTAR 21
2021-06-16 16:18:57G7RUPALL FREESTAR 33
2021-06-16 16:18:48MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 16:18:38G7RUPALL FREESTAR 7
2021-06-16 16:18:072EØHGAALL FREESTAR 0
2021-06-16 16:17:51MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 16:15:332MØJVRALL 2MØJVR 1
2021-06-16 16:14:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 16:12:57MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 16:12:25MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 16:11:462EØHGAALL FREESTAR 5
2021-06-16 16:11:332EØHGAALL FREESTAR 1
2021-06-16 16:11:10MØSCSALL FREESTAR 1
2021-06-16 16:10:55MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 16:10:49MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 16:06:19MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 16:05:47MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 16:03:40MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 16:03:35MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 16:02:19MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 16:02:02MØSCSALL FREESTAR 3
2021-06-16 16:01:27MØVUBALL FREESTAR 0
2021-06-16 15:59:59MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 15:59:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 15:57:26KI5PPRALL FREESTAR 1
2021-06-16 15:55:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 15:52:31MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 15:49:34MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 15:49:20MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 15:47:48MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 15:44:49MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 15:43:43MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 15:42:54MØJKTALL FREESTAR 46
2021-06-16 15:41:28MØJKTALL FREESTAR 23
2021-06-16 15:40:55MØJKTALL FREESTAR 28
2021-06-16 15:40:10MØJKTALL FREESTAR 45
2021-06-16 15:39:42MØJKTALL FREESTAR 26
2021-06-16 15:39:20MØJKTALL FREESTAR 21
2021-06-16 15:39:16MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 15:39:07MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 15:38:43MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 15:38:25MØJKTALL FREESTAR 18
2021-06-16 15:38:01MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 15:37:37MØJKTALL FREESTAR 22
2021-06-16 15:37:26MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 15:36:59MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 15:35:50MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 15:35:46MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 15:34:46MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 15:34:34M6FWVALL GB3HB 2
2021-06-16 15:34:10MØJKTALL FREESTAR 22
2021-06-16 15:33:55MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 15:32:32MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 15:32:08MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 15:31:06MØJKTALL FREESTAR 54
2021-06-16 15:30:57MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 15:30:29MØJKTALL FREESTAR 28
2021-06-16 15:30:00MØJKTALL FREESTAR 22
2021-06-16 15:29:50MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 15:29:41MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 15:29:25MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 15:28:54MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 15:28:04M6FWVALL GB3HB 0
2021-06-16 15:18:06N2RYALL FREESTAR 1
2021-06-16 15:14:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 15:12:04MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 15:08:41MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 15:05:56MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 15:05:42MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 15:04:30MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 14:59:59MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:59:49MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 14:58:21MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:56:07MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 14:55:07M3HPZALL M3HPZ 10
2021-06-16 14:54:59MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 14:54:062EØHEVALL FREESTAR 29
2021-06-16 14:53:35M3HPZALL M3HPZ 25
2021-06-16 14:52:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:51:382EØHEVALL FREESTAR 59
2021-06-16 14:51:13M3HPZALL M3HPZ 18
2021-06-16 14:50:162EØHEVALL FREESTAR 28
2021-06-16 14:49:58M3HPZALL M3HPZ 11
2021-06-16 14:49:362EØHEVALL FREESTAR 6
2021-06-16 14:49:14M3HPZALL M3HPZ 8
2021-06-16 14:48:35MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:47:02KC5RJLALL KC5RJL 1
2021-06-16 14:45:522EØHEVALL FREESTAR 25
2021-06-16 14:45:182EØHEVALL FREESTAR 9
2021-06-16 14:44:50MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 14:44:28MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 14:44:18MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 14:44:15MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 14:42:332EØHEVALL FREESTAR 39
2021-06-16 14:41:44FREESTALL YCS235-8Ø 39
2021-06-16 14:40:292EØHEVALL FREESTAR 7
2021-06-16 14:40:00FREESTALL YCS235-8Ø 21
2021-06-16 14:39:272EØHEVALL FREESTAR 27
2021-06-16 14:39:04FREESTALL YCS235-8Ø 18
2021-06-16 14:38:482EØHEVALL FREESTAR 6
2021-06-16 14:38:10MØJKTALL FREESTAR 22
2021-06-16 14:38:00MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 14:37:55MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:37:40MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 14:37:30FREESTALL YCS235-8Ø 5
2021-06-16 14:37:23MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 14:37:092EØHEVALL FREESTAR 4
2021-06-16 14:37:04MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 14:36:45FREESTALL YCS235-8Ø 10
2021-06-16 14:36:162EØHEVALL FREESTAR 20
2021-06-16 14:36:01MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 14:35:23MØJKTALL FREESTAR 33
2021-06-16 14:35:19MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:35:14MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 14:34:482EØHEVALL FREESTAR 24
2021-06-16 14:34:10FREESTALL YCS235-8Ø 9
2021-06-16 14:30:54MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 14:30:26FREESTALL YCS235-8Ø 4
2021-06-16 14:30:09MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 14:29:54MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:29:21MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:29:15MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 14:27:29MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 14:27:11MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:17:532EØDCEALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:14:50MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:14:04MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 14:14:00MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:05:56MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 14:05:33GMØRML-ARTALL GB7MM 1
2021-06-16 14:05:23GMØRML-ARTALL GB7MM 0
2021-06-16 14:03:41MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:03:14MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 14:00:56MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:59:59MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:59:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:57:27MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:57:15MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:54:272EØHGAALL FREESTAR 0
2021-06-16 13:54:13MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:50:50MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:50:36MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 13:50:09MØJKTALL FREESTAR 23
2021-06-16 13:49:39MØJKTALL FREESTAR 27
2021-06-16 13:48:47MØJKTALL FREESTAR 48
2021-06-16 13:48:08MØJKTALL FREESTAR 38
2021-06-16 13:47:10MØJKTALL FREESTAR 54
2021-06-16 13:46:47MØJKTALL FREESTAR 22
2021-06-16 13:46:05MØJKTALL FREESTAR 38
2021-06-16 13:45:52MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 13:45:35MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 13:45:30MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:45:11KB9BUGALL KB9BUG 4
2021-06-16 13:44:57KB9BUGALL KB9BUG 1
2021-06-16 13:44:49MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:44:32MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:43:42FREESTALL YCS235-8Ø 3
2021-06-16 13:42:36M7PBNALL FREESTAR 0
2021-06-16 13:36:38MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:32:53MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:29:49MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:28:14MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:27:42MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 13:25:03MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:24:58MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:24:05MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 13:19:33MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:19:25MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 13:18:28MØJKTALL FREESTAR 10
2021-06-16 13:18:16MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:18:07MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:18:02MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 13:17:52MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:17:36MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 13:14:52MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:12:30MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:12:24MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 13:12:16MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 13:11:50MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 13:11:39MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 13:11:22MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:11:09MØJKTALL FREESTAR 12
2021-06-16 13:10:59MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 13:10:45MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 13:10:36MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 13:10:31MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 13:10:24MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:09:58MØJKTALL FREESTAR 16
2021-06-16 13:09:52MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:09:38MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 13:09:30MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 13:09:12MØJKTALL FREESTAR 10
2021-06-16 13:09:08MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 13:09:00MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 13:08:54MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 13:08:45MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 13:08:40MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:08:31MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 13:08:16MØJKTALL FREESTAR 12
2021-06-16 13:07:44MØJKTALL FREESTAR 28
2021-06-16 13:07:27MØJKTALL FREESTAR 14
2021-06-16 13:07:19MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 13:07:07MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 13:06:59MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 13:05:29MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 13:05:24MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:01:58MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 13:01:05MØJKTALL FREESTAR 50
2021-06-16 13:00:38MØJKTALL FREESTAR 23
2021-06-16 12:59:42MØJKTALL FREESTAR 54
2021-06-16 12:59:13MØJKTALL FREESTAR 24
2021-06-16 12:58:14MØJKTALL FREESTAR 59
2021-06-16 12:57:49MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 12:57:18MØJKTALL FREESTAR 29
2021-06-16 12:57:05MØJKTALL FREESTAR 10
2021-06-16 12:56:42MØJKTALL FREESTAR 18
2021-06-16 12:56:33MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 12:56:15MØJKTALL FREESTAR 10
2021-06-16 12:54:282EØHGAALL FREESTAR 0
2021-06-16 12:49:53MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 12:48:53MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 12:41:29MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 12:38:54MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 12:38:48MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 12:38:34FREESTALL YCS235-8Ø 5
2021-06-16 12:37:46FREESTALL YCS235-8Ø 45
2021-06-16 12:36:11FREESTALL YCS235-8Ø 29
2021-06-16 12:33:53FREESTALL YCS235-8Ø 16
2021-06-16 12:31:30FREESTALL YCS235-8Ø 17
2021-06-16 12:30:02FREESTALL YCS235-8Ø 27
2021-06-16 12:28:32FREESTALL YCS235-8Ø 25
2021-06-16 12:26:24FREESTALL YCS235-8Ø 8
2021-06-16 12:25:05FREESTALL YCS235-8Ø 14
2021-06-16 12:24:41FREESTALL YCS235-8Ø 23
2021-06-16 12:24:26FREESTALL YCS235-8Ø 8
2021-06-16 12:24:01FREESTALL YCS235-8Ø 19
2021-06-16 12:21:30MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 12:19:40FREESTALL YCS235-8Ø 42
2021-06-16 12:16:23MØJKTALL FREESTAR 16
2021-06-16 12:14:57FREESTALL YCS235-8Ø 23
2021-06-16 12:11:46MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 12:09:24FREESTALL YCS235-8Ø 18
2021-06-16 12:07:55MØJKTALL FREESTAR 21
2021-06-16 12:07:32FREESTALL YCS235-8Ø 19
2021-06-16 12:07:09MØJKTALL FREESTAR 13
2021-06-16 12:06:47FREESTALL YCS235-8Ø 7
2021-06-16 12:06:26FREESTALL YCS235-8Ø 7
2021-06-16 12:05:49FREESTALL YCS235-8Ø 4
2021-06-16 12:04:14FREESTALL YCS235-8Ø 28
2021-06-16 12:03:20FREESTALL YCS235-8Ø 48
2021-06-16 12:02:45FREESTALL YCS235-8Ø 28
2021-06-16 12:02:03FREESTALL YCS235-8Ø 37
2021-06-16 12:01:54FREESTALL YCS235-8Ø 9
2021-06-16 12:01:45MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 12:01:30FREESTALL YCS235-8Ø 12
2021-06-16 12:01:08FREESTALL YCS235-8Ø 6
2021-06-16 12:00:16MØVUBALL FREESTAR 50
2021-06-16 11:59:18MØJKTALL FREESTAR 50
2021-06-16 11:57:38MØVUBALL FREESTAR 35
2021-06-16 11:56:59MØJKTALL FREESTAR 31
2021-06-16 11:55:26MØVUBALL FREESTAR 29
2021-06-16 11:54:33MØJKTALL FREESTAR 45
2021-06-16 11:54:09MØVUBALL FREESTAR 19
2021-06-16 11:53:30MØJKTALL FREESTAR 27
2021-06-16 11:53:10MØVUBALL FREESTAR 13
2021-06-16 11:53:03GIØPNPALL FREESTAR 1
2021-06-16 11:52:51MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 11:52:15GIØPNPALL FREESTAR 5
2021-06-16 11:51:47MØVUBALL FREESTAR 3
2021-06-16 11:51:43MØVUBALL FREESTAR 1
2021-06-16 11:51:01MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 11:44:50MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 11:39:41MØJKTALL FREESTAR 16
2021-06-16 11:33:03MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 11:32:24MØJKTALL FREESTAR 37
2021-06-16 11:32:06MØJKTALL FREESTAR 17
2021-06-16 11:31:55MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 11:31:48MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 11:31:41MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 11:31:35MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 11:31:26MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 11:30:59MØJKTALL FREESTAR 24
2021-06-16 11:30:53MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 11:30:47MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 11:30:27MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 11:30:21MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 11:30:07MØJKTALL FREESTAR 13
2021-06-16 11:29:41MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 11:29:11MØJKTALL FREESTAR 30
2021-06-16 11:29:08MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 11:29:02MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 11:27:46MØJKTALL FREESTAR 0
2021-06-16 11:26:52MØJKTALL FREESTAR 51
2021-06-16 11:26:06MØJKTALL FREESTAR 39
2021-06-16 11:25:05MØJKTALL FREESTAR 1
2021-06-16 11:24:51MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 11:24:07MØJKTALL FREESTAR 43
2021-06-16 11:23:08MØJKTALL FREESTAR 21
2021-06-16 11:22:06MØJKTALL FREESTAR 0
2021-06-16 11:21:17MØJKTALL FREESTAR 47
2021-06-16 11:20:48MØJKTALL FREESTAR 26
2021-06-16 11:19:49MØJKTALL FREESTAR 57
2021-06-16 11:19:46MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 11:19:23MØJKTALL FREESTAR 18
2021-06-16 11:18:36MØJKTALL FREESTAR 42
2021-06-16 11:18:25MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 11:18:03MØJKTALL FREESTAR 21
2021-06-16 11:17:54MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 11:17:14MØJKTALL FREESTAR 13
2021-06-16 11:16:45MØJKTALL FREESTAR 29
2021-06-16 11:16:31MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 11:16:17MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 11:15:31MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 11:15:22MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 11:15:01MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 11:13:43MØJKTALL FREESTAR 14
2021-06-16 11:12:45MØJKTALL FREESTAR 56
2021-06-16 11:12:18MØJKTALL FREESTAR 26
2021-06-16 11:12:09MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 11:12:01MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 11:11:47MØJKTALL FREESTAR 13
2021-06-16 11:09:34MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 11:09:18MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 11:09:05MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 11:07:45MØJKTALL FREESTAR 14
2021-06-16 11:05:24MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 11:00:37MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 10:59:49MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 10:59:34MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 10:58:35MØJKTALL FREESTAR 26
2021-06-16 10:58:24KI5OWAALL FREESTAR 8
2021-06-16 10:58:12MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 10:57:57KI5OWAALL FREESTAR 10
2021-06-16 10:57:45MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 10:57:34KI5OWAALL FREESTAR 7
2021-06-16 10:57:16MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 10:57:03KI5OWAALL FREESTAR 6
2021-06-16 10:53:59MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 10:53:53MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 10:50:27MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 10:46:48MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 10:46:02MØJKTALL FREESTAR 34
2021-06-16 10:45:50MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 10:45:32MØJKTALL FREESTAR 15
2021-06-16 10:44:59MØJKTALL FREESTAR 21
2021-06-16 10:44:50MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 10:44:32MØJKTALL FREESTAR 13
2021-06-16 10:43:51MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 10:42:57MØJKTALL FREESTAR 50
2021-06-16 10:40:26MØJKTALL FREESTAR 27
2021-06-16 10:39:56MØJKTALL FREESTAR 25
2021-06-16 10:38:33MØJKTALL FREESTAR 19
2021-06-16 10:37:57MØJKTALL FREESTAR 33
2021-06-16 10:37:34MØJKTALL FREESTAR 19
2021-06-16 10:35:45MØJKTALL FREESTAR 37
2021-06-16 10:35:32MØJKTALL FREESTAR 10
2021-06-16 10:34:56MØJKTALL FREESTAR 31
2021-06-16 10:34:51MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 10:34:31MØJKTALL FREESTAR 17
2021-06-16 10:33:51MØJKTALL FREESTAR 39
2021-06-16 10:33:21MØJKTALL FREESTAR 26
2021-06-16 10:33:12MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 10:33:03MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 10:32:55MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 10:32:50MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 10:30:20MØJKTALL FREESTAR 14
2021-06-16 10:30:00MØJKTALL FREESTAR 17
2021-06-16 10:29:53MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 10:28:45MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 10:28:30MØJKTALL FREESTAR 13
2021-06-16 10:27:46MØJKTALL FREESTAR 41
2021-06-16 10:27:35MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 10:26:54MØJKTALL FREESTAR 37
2021-06-16 10:26:47MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 10:26:34MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 10:26:27MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 10:26:21MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 10:16:43MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 10:16:26MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 10:14:50MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 10:12:50KI5OWAALL FREESTAR 1
2021-06-16 10:12:09KI5OWAALL FREESTAR 0
2021-06-16 10:11:08MØJKTALL FREESTAR 31
2021-06-16 10:10:53MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 10:10:26MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 10:10:06MØJKTALL FREESTAR 17
2021-06-16 10:09:52MØJKTALL FREESTAR 10
2021-06-16 10:09:46MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 10:03:30MØJKTALL FREESTAR 14
2021-06-16 09:59:58MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 09:59:50MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 09:56:15MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 09:55:04MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 09:54:31MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 09:54:20MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 09:53:46MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 09:51:27MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 09:49:39MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 09:47:08MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 09:44:48MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 09:40:34GMØROU ALL GMØROU 3
2021-06-16 09:40:01GMØROU ALL GMØROU 2
2021-06-16 09:39:50KC8FCQALL FREESTAR 1
2021-06-16 09:39:40GMØROU ALL GMØROU 2
2021-06-16 09:39:22GMØROU ALL GMØROU 2
2021-06-16 09:33:26MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 09:29:49MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 09:27:28KD4HCUALL FREESTAR 4
2021-06-16 09:26:34MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 09:25:21MØISSALL FREESTAR 0
2021-06-16 09:20:12MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 09:18:36MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 09:14:49MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 09:13:26G8MXEALL FREESTAR 10
2021-06-16 09:12:51MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 09:12:16G8MXEALL FREESTAR 11
2021-06-16 09:12:06G8MXEALL FREESTAR 3
2021-06-16 09:10:26MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 09:09:29MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 09:09:26MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 09:09:04MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 09:08:52MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 09:08:20MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 09:07:19MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 09:07:14ON8NTALL FREESTAR 2
2021-06-16 09:06:04FREESTALL YCS235-8Ø 6
2021-06-16 09:05:58MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 09:05:44MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 09:04:33MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 09:02:24MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 09:00:47MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 09:00:10MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 08:59:59MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 08:59:48MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 08:54:542EØHEVALL FREESTAR 1
2021-06-16 08:51:12MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 08:49:44MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 08:44:48MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 08:44:21MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 08:38:28JA1VJBALL FREESTAR 7
2021-06-16 08:37:23MØJKTALL FREESTAR 10
2021-06-16 08:37:12MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 08:31:50MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 08:31:18MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 08:21:25MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 08:21:09MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 08:19:56MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 08:17:54MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 08:16:44W5GPALL FREESTAR 1
2021-06-16 08:16:27MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 08:15:23MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 08:13:38MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 08:08:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 08:08:40MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 08:07:52MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 08:07:00MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 08:01:52MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 08:01:02MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 07:58:03MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 07:54:05MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 07:53:21MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 07:52:53MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 07:43:52MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 07:43:00MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 07:42:36MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 07:41:48G8MXEALL FREESTAR 4
2021-06-16 07:26:38MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 07:26:31MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 07:26:26MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 07:26:17MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 07:25:52MØJKTALL FREESTAR 24
2021-06-16 07:25:22MØJKTALL FREESTAR 29
2021-06-16 07:23:36MØJKTALL FREESTAR 39
2021-06-16 07:23:13MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 07:22:57MØJKTALL FREESTAR 15
2021-06-16 07:22:30MØJKTALL FREESTAR 27
2021-06-16 07:22:16MØJKTALL FREESTAR 14
2021-06-16 07:22:01MØJKTALL FREESTAR 15
2021-06-16 07:21:37MØJKTALL FREESTAR 23
2021-06-16 07:19:46MØJKTALL FREESTAR 48
2021-06-16 07:19:25MØJKTALL FREESTAR 15
2021-06-16 07:18:45MØJKTALL FREESTAR 40
2021-06-16 07:18:37MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 07:18:32MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 07:17:47MØJKTALL FREESTAR 41
2021-06-16 07:17:23MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 07:17:16MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 07:17:06MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 07:16:52MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 07:14:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 07:10:28MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 07:10:06MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 07:08:51MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 07:08:11MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 07:06:43M6JLMALL FREESTAR 3
2021-06-16 07:05:52MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 07:05:31MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 07:05:20M6JLMALL FREESTAR 6
2021-06-16 07:05:09M6JLMALL FREESTAR 0
2021-06-16 07:04:34M6JLMALL FREESTAR 0
2021-06-16 07:01:46MØJKTALL FREESTAR 14
2021-06-16 07:01:25MØJKTALL FREESTAR 15
2021-06-16 07:01:04MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 07:00:05MØJKTALL FREESTAR 55
2021-06-16 06:59:20MØJKTALL FREESTAR 42
2021-06-16 06:58:36MØJKTALL FREESTAR 38
2021-06-16 06:57:48MØJKTALL FREESTAR 46
2021-06-16 06:57:17MØJKTALL FREESTAR 26
2021-06-16 06:56:50MØJKTALL FREESTAR 25
2021-06-16 06:56:17MØJKTALL FREESTAR 27
2021-06-16 06:55:44MØJKTALL FREESTAR 31
2021-06-16 06:55:32MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 06:55:12MØJKTALL FREESTAR 14
2021-06-16 06:51:52MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 06:44:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 06:44:40MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 06:41:37MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 06:39:17MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 06:38:27MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 06:31:31VE3SIZALL FREESTAR 10
2021-06-16 06:31:12VE3SIZALL FREESTAR 4
2021-06-16 06:31:05VE3SIZALL FREESTAR 0
2021-06-16 06:30:16MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 06:30:09MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 06:29:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 06:29:25MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 06:28:40MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 06:11:27MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 06:11:07MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 06:10:56MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 06:10:47MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 06:10:41MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 06:10:34MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 05:57:31MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 05:46:12MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 05:33:03MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 05:32:51MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 05:32:46MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 05:29:50MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 05:28:07MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 05:14:50MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 05:14:04MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 04:59:58MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 04:59:49MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 04:44:50MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 04:29:50MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 04:14:50MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 03:59:58MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 03:59:50MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 03:59:02VR2ZPT/PALL VR2ZPT 1
2021-06-16 03:58:54VR2ZPT/PALL VR2ZPT 0
2021-06-16 03:58:44VR2ZPT/PALL VR2ZPT 0
2021-06-16 03:44:50MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 03:29:48MØJKTALL FREESTAR 4
2021-06-16 03:14:48MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 03:02:32MØJKTALL FREESTAR 17
2021-06-16 03:02:14MØJKTALL FREESTAR 15
2021-06-16 03:02:05MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 03:01:56MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 03:01:13MØJKTALL FREESTAR 39
2021-06-16 03:00:43MØJKTALL FREESTAR 23
2021-06-16 03:00:34MØJKTALL FREESTAR 9
2021-06-16 03:00:26MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 03:00:07MØJKTALL FREESTAR 14
2021-06-16 02:59:59MØJKTALL FREESTAR 2
2021-06-16 02:59:48MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 02:59:18MØJKTALL FREESTAR 27
2021-06-16 02:59:02MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 02:58:50MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 02:57:06MØJKTALL FREESTAR 21
2021-06-16 02:55:09MØJKTALL FREESTAR 54
2021-06-16 02:53:40MØJKTALL FREESTAR 18
2021-06-16 02:52:02MØJKTALL FREESTAR 37
2021-06-16 02:51:11MØJKTALL FREESTAR 50
2021-06-16 02:50:10MØJKTALL FREESTAR 0
2021-06-16 02:47:55MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 02:46:46MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 02:45:33MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 02:44:55MØJKTALL FREESTAR 37
2021-06-16 02:44:34MØJKTALL FREESTAR 21
2021-06-16 02:44:04MØJKTALL FREESTAR 29
2021-06-16 02:29:48MØJKTALL FREESTAR 3
2021-06-16 02:25:46MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 02:14:48MØJKTALL FREESTAR 5
2021-06-16 02:06:06MØJKTALL FREESTAR 7
2021-06-16 02:05:20MØJKTALL FREESTAR 32
2021-06-16 02:05:02MØJKTALL FREESTAR 15
2021-06-16 02:04:43MØJKTALL FREESTAR 17
2021-06-16 02:04:27MØJKTALL FREESTAR 8
2021-06-16 02:04:10MØJKTALL FREESTAR 15
2021-06-16 02:03:45MØJKTALL FREESTAR 24
2021-06-16 02:03:28MØJKTALL FREESTAR 15
2021-06-16 02:03:10MØJKTALL FREESTAR 13
2021-06-16 02:02:40MØJKTALL FREESTAR 29
2021-06-16 02:02:33MØJKTALL FREESTAR 6
2021-06-16 02:02:10MØJKTALL FREESTAR 17
2021-06-16 02:01:46MØJKTALL FREESTAR 20
2021-06-16 02:01:18MØJKTALL FREESTAR 24
2021-06-16 02:01:06MØJKTALL FREESTAR 11
2021-06-16 02:00:34MØJKTALL FREESTAR 26
2021-06-16 02:00:15MØJKTALL FREESTAR 18
Alltime Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway
2021-06-16 16:57:35FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:56:36G5REVALL G5REV
2021-06-16 16:54:48FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:54:03G5REVALL G5REV
2021-06-16 16:54:01G5REVALL G5REV
2021-06-16 16:53:40FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:53:22G5REVALL G5REV
2021-06-16 16:52:47FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:52:16MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:50:29FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:49:20MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:48:01FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:47:25MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:46:18FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:45:38MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:45:04FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:44:37MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:43:50FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:43:29MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:43:09FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:42:51MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:42:49G5REVALL G5REV
2021-06-16 16:42:30FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:42:22MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:42:10MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:41:20FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:40:50FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:39:38FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:38:25FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:36:36FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:36:17FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:36:08FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:35:40FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:34:50FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:33:44FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:31:37FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:31:20FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:30:09FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:28:51FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:28:07FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:27:58FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:27:40FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:27:36M7OLAALL FREESTAR
2021-06-16 16:27:23MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:27:08FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:26:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:26:55MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:26:44MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:26:33MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:26:19MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:26:05MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:25:29MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:25:08MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:24:42FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 16:24:12N2RYALL FREESTAR
2021-06-16 16:21:43MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:21:24G7RUPALL FREESTAR
2021-06-16 16:21:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:21:00MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:19:56G7RUPALL FREESTAR
2021-06-16 16:19:32MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:18:57G7RUPALL FREESTAR
2021-06-16 16:18:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:18:38G7RUPALL FREESTAR
2021-06-16 16:18:072EØHGAALL FREESTAR
2021-06-16 16:17:51MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:15:332MØJVRALL 2MØJVR
2021-06-16 16:14:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:12:57MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:12:25MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:11:462EØHGAALL FREESTAR
2021-06-16 16:11:332EØHGAALL FREESTAR
2021-06-16 16:11:10MØSCSALL FREESTAR
2021-06-16 16:10:55MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:10:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:06:19MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:05:47MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:03:40MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:03:35MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:02:19MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 16:02:02MØSCSALL FREESTAR
2021-06-16 16:01:27MØVUBALL FREESTAR
2021-06-16 15:59:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:59:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:57:26KI5PPRALL FREESTAR
2021-06-16 15:55:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:52:31MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:49:34MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:49:20MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:47:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:44:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:43:43MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:42:54MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:41:28MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:40:55MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:40:10MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:39:42MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:39:20MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:39:16MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:39:07MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:38:43MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:38:25MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:38:01MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:37:37MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:37:26MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:36:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:35:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:35:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:34:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:34:34M6FWVALL GB3HB
2021-06-16 15:34:10MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:33:55MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:32:32MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:32:08MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:31:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:30:57MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:30:29MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:30:00MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:29:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:29:41MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:29:25MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:28:54MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:28:04M6FWVALL GB3HB
2021-06-16 15:18:06N2RYALL FREESTAR
2021-06-16 15:14:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:12:04MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:08:41MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:05:56MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:05:42MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 15:04:30MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:59:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:59:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:58:21MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:56:07MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:55:07M3HPZALL M3HPZ
2021-06-16 14:54:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:54:062EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:53:35M3HPZALL M3HPZ
2021-06-16 14:52:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:51:382EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:51:13M3HPZALL M3HPZ
2021-06-16 14:50:162EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:49:58M3HPZALL M3HPZ
2021-06-16 14:49:362EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:49:14M3HPZALL M3HPZ
2021-06-16 14:48:35MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:47:02KC5RJLALL KC5RJL
2021-06-16 14:45:522EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:45:182EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:44:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:44:28MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:44:18MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:44:15MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:42:332EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:41:44FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 14:40:292EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:40:00FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 14:39:272EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:39:04FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 14:38:482EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:38:10MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:38:00MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:37:55MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:37:40MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:37:30FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 14:37:23MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:37:092EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:37:04MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:36:45FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 14:36:162EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:36:01MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:35:23MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:35:19MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:35:14MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:34:482EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 14:34:10FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 14:30:54MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:30:26FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 14:30:09MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:29:54MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:29:21MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:29:15MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:27:29MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:27:11MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:17:532EØDCEALL FREESTAR
2021-06-16 14:14:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:14:04MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:14:00MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:05:56MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:05:33GMØRML-ARTALL GB7MM
2021-06-16 14:05:23GMØRML-ARTALL GB7MM
2021-06-16 14:03:41MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:03:14MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 14:00:56MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:59:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:59:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:57:27MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:57:15MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:54:272EØHGAALL FREESTAR
2021-06-16 13:54:13MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:50:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:50:36MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:50:09MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:49:39MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:48:47MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:48:08MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:47:10MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:46:47MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:46:05MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:45:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:45:35MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:45:30MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:45:11KB9BUGALL KB9BUG
2021-06-16 13:44:57KB9BUGALL KB9BUG
2021-06-16 13:44:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:44:32MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:43:42FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 13:42:36M7PBNALL FREESTAR
2021-06-16 13:36:38MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:32:53MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:29:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:28:14MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:27:42MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:25:03MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:24:58MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:24:05MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:19:33MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:19:25MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:18:28MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:18:16MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:18:07MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:18:02MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:17:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:17:36MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:14:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:12:30MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:12:24MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:12:16MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:11:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:11:39MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:11:22MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:11:09MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:10:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:10:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:10:36MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:10:31MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:10:24MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:09:58MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:09:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:09:38MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:09:30MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:09:12MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:09:08MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:09:00MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:08:54MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:08:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:08:40MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:08:31MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:08:16MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:07:44MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:07:27MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:07:19MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:07:07MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:06:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:05:29MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:05:24MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:01:58MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:01:05MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 13:00:38MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:59:42MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:59:13MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:58:14MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:57:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:57:18MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:57:05MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:56:42MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:56:33MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:56:15MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:54:282EØHGAALL FREESTAR
2021-06-16 12:49:53MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:48:53MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:41:29MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:38:54MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:38:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:38:34FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:37:46FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:36:11FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:33:53FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:31:30FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:30:02FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:28:32FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:26:24FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:25:05FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:24:41FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:24:26FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:24:01FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:21:30MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:19:40FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:16:23MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:14:57FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:11:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:09:24FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:07:55MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:07:32FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:07:09MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:06:47FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:06:26FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:05:49FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:04:14FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:03:20FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:02:45FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:02:03FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:01:54FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:01:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 12:01:30FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:01:08FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 12:00:16MØVUBALL FREESTAR
2021-06-16 11:59:18MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:57:38MØVUBALL FREESTAR
2021-06-16 11:56:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:55:26MØVUBALL FREESTAR
2021-06-16 11:54:33MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:54:09MØVUBALL FREESTAR
2021-06-16 11:53:30MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:53:10MØVUBALL FREESTAR
2021-06-16 11:53:03GIØPNPALL FREESTAR
2021-06-16 11:52:51MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:52:15GIØPNPALL FREESTAR
2021-06-16 11:51:47MØVUBALL FREESTAR
2021-06-16 11:51:43MØVUBALL FREESTAR
2021-06-16 11:51:01MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:44:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:39:41MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:33:03MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:32:24MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:32:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:31:55MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:31:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:31:41MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:31:35MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:31:26MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:30:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:30:53MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:30:47MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:30:27MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:30:21MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:30:07MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:29:41MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:29:11MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:29:08MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:29:02MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:27:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:26:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:26:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:25:05MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:24:51MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:24:07MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:23:08MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:22:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:21:17MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:20:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:19:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:19:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:19:23MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:18:36MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:18:25MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:18:03MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:17:54MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:17:14MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:16:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:16:31MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:16:17MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:15:31MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:15:22MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:15:01MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:13:43MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:12:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:12:18MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:12:09MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:12:01MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:11:47MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:09:34MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:09:18MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:09:05MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:07:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:05:24MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 11:00:37MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:59:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:59:34MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:58:35MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:58:24KI5OWAALL FREESTAR
2021-06-16 10:58:12MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:57:57KI5OWAALL FREESTAR
2021-06-16 10:57:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:57:34KI5OWAALL FREESTAR
2021-06-16 10:57:16MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:57:03KI5OWAALL FREESTAR
2021-06-16 10:53:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:53:53MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:50:27MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:46:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:46:02MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:45:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:45:32MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:44:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:44:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:44:32MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:43:51MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:42:57MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:40:26MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:39:56MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:38:33MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:37:57MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:37:34MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:35:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:35:32MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:34:56MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:34:51MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:34:31MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:33:51MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:33:21MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:33:12MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:33:03MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:32:55MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:32:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:30:20MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:30:00MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:29:53MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:28:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:28:30MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:27:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:27:35MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:26:54MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:26:47MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:26:34MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:26:27MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:26:21MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:16:43MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:16:26MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:14:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:12:50KI5OWAALL FREESTAR
2021-06-16 10:12:09KI5OWAALL FREESTAR
2021-06-16 10:11:08MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:10:53MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:10:26MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:10:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:09:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:09:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 10:03:30MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:59:58MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:59:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:56:15MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:55:04MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:54:31MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:54:20MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:53:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:51:27MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:49:39MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:47:08MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:44:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:40:34GMØROU ALL GMØROU
2021-06-16 09:40:01GMØROU ALL GMØROU
2021-06-16 09:39:50KC8FCQALL FREESTAR
2021-06-16 09:39:40GMØROU ALL GMØROU
2021-06-16 09:39:22GMØROU ALL GMØROU
2021-06-16 09:33:26MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:29:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:27:28KD4HCUALL FREESTAR
2021-06-16 09:26:34MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:25:21MØISSALL FREESTAR
2021-06-16 09:20:12MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:18:36MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:14:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:13:26G8MXEALL FREESTAR
2021-06-16 09:12:51MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:12:16G8MXEALL FREESTAR
2021-06-16 09:12:06G8MXEALL FREESTAR
2021-06-16 09:10:26MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:09:29MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:09:26MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:09:04MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:08:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:08:20MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:07:19MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:07:14ON8NTALL FREESTAR
2021-06-16 09:06:04FREESTALL YCS235-8Ø
2021-06-16 09:05:58MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:05:44MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:04:33MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:02:24MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:00:47MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 09:00:10MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:59:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:59:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:54:542EØHEVALL FREESTAR
2021-06-16 08:51:12MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:49:44MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:44:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:44:21MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:38:28JA1VJBALL FREESTAR
2021-06-16 08:37:23MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:37:12MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:31:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:31:18MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:21:25MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:21:09MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:19:56MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:17:54MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:16:44W5GPALL FREESTAR
2021-06-16 08:16:27MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:15:23MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:13:38MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:08:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:08:40MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:07:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:07:00MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:01:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 08:01:02MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:58:03MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:54:05MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:53:21MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:52:53MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:43:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:43:00MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:42:36MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:41:48G8MXEALL FREESTAR
2021-06-16 07:26:38MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:26:31MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:26:26MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:26:17MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:25:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:25:22MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:23:36MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:23:13MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:22:57MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:22:30MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:22:16MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:22:01MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:21:37MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:19:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:19:25MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:18:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:18:37MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:18:32MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:17:47MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:17:23MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:17:16MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:17:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:16:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:14:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:10:28MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:10:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:08:51MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:08:11MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:06:43M6JLMALL FREESTAR
2021-06-16 07:05:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:05:31MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:05:20M6JLMALL FREESTAR
2021-06-16 07:05:09M6JLMALL FREESTAR
2021-06-16 07:04:34M6JLMALL FREESTAR
2021-06-16 07:01:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:01:25MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:01:04MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 07:00:05MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:59:20MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:58:36MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:57:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:57:17MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:56:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:56:17MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:55:44MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:55:32MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:55:12MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:51:52MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:44:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:44:40MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:41:37MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:39:17MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:38:27MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:31:31VE3SIZALL FREESTAR
2021-06-16 06:31:12VE3SIZALL FREESTAR
2021-06-16 06:31:05VE3SIZALL FREESTAR
2021-06-16 06:30:16MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:30:09MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:29:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:29:25MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:28:40MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:11:27MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:11:07MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:10:56MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:10:47MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:10:41MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 06:10:34MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 05:57:31MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 05:46:12MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 05:33:03MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 05:32:51MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 05:32:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 05:29:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 05:28:07MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 05:14:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 05:14:04MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 04:59:58MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 04:59:49MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 04:44:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 04:29:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 04:14:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:59:58MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:59:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:59:02VR2ZPT/PALL VR2ZPT
2021-06-16 03:58:54VR2ZPT/PALL VR2ZPT
2021-06-16 03:58:44VR2ZPT/PALL VR2ZPT
2021-06-16 03:44:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:29:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:14:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:02:32MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:02:14MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:02:05MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:01:56MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:01:13MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:00:43MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:00:34MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:00:26MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 03:00:07MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:59:59MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:59:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:59:18MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:59:02MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:58:50MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:57:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:55:09MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:53:40MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:52:02MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:51:11MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:50:10MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:47:55MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:46:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:45:33MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:44:55MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:44:34MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:44:04MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:29:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:25:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:14:48MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:06:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:05:20MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:05:02MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:04:43MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:04:27MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:04:10MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:03:45MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:03:28MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:03:10MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:02:40MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:02:33MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:02:10MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:01:46MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:01:18MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:01:06MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:00:34MØJKTALL FREESTAR
2021-06-16 02:00:15MØJKTALL FREESTAR
YSFReflector-Dashboard V 20201014-1 (GitID #bd4a8c1) | Last Reload 2021-06-16, 16:57:39 (UTC) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard